صبحانه، ناهار، شام.........

صبحانه، ناهار، شام


Breakfast , Lunch and Diner


روز اول ژانويه ۲۰۰۳(۱۱دي ماه ۱۳۸۱) لوئيس ايناسيلوا (لولا) سوسياليست فقير به عنوان رئيس جمهور برزيل سوگند خورد. لولا در نخستين سخنراني خويش پس از به دست گرفتن قدرت گفت: “اگر در پايان دوران رياست جمهوري من همه مردم برزيل بتوانند صبحانه، ناهار و شام بخورند در آن صورت من ماموريت خود را به انجام رسانده ام”. لولا در نوجواني از طريق واكس زدن كفش به امرار معاش خانواده اش كمك مي كرد. برزيل يازدهمين قدرت بزرگ اقتصاي جهان است اما مردم اين كشور از توزيع ناعادلانه ثروت به شدت در رنج هستند. نزديك يك سوم جمعيت ۱۷۵ميليون نفري برزيل با درآمدي كمتر از يك يورو در روز زندگي مي كنند. بدهي هاي دولت برزيل به ۶۰درصد توليد ناخالص داخلي كشور رسيده است. اجراي برنامه موسوم به “گرسنگي صفر” براي محو فقر سالانه ۷۲۰ميليون يورو هزينه در بر دارد…………………..……………همشهري۲۹/۱۰/۱۳۸۱.
در جمهوري اسلامي ايران سه دهك پايين درآمدي جزو اقشار آسيب پذير جامعه هستند . نيمي از معلمين آموزش و پرورش كشور جزو اين قشر هستند . جمعيت ۳۰درصد كم درآمد ترين افراد در ايران حدود ۲۰ميليون نفر است . هزينه متوسط ناهار يك نفر در طول سال حدود ۶۰۰يورو برآورد مي شود . بنا بر اين اگر دولت تنها معادل ارزش يك وعده ناهار اقشار آسيب پذير كمك نمايد اين رقم در ايران سالانه ۱۲ميليارد دلار مي شود كه در حدود كل يارانه پرداختي به انرژي در ايران است . به همين دليل ارقام مالي اعلام شده در مورد كشور پرجمعيت برزيل صحيح به نظر نمي رسد . شما هم مي توانيد اين محاسبات را انجام دهيد .

/ 0 نظر / 8 بازدید