گزارش آماری زمینلرزه ها در تیر ماه 1397

شبكه‌هاي لرزه‌نگاري مرکز لرزه‌نگاری کشوری در تیرماه 1397، تعداد نزديك به 1080 زمین‌لرزه رخ داده در ايران و نواحي مرزي را ثبت و تعيين محل كرده‌اند. نمودار فراوانی زمین‌لرزه‌ها براساس بزرگی و رو‌مركز زمين‌لرزه‌هاي ثبت شده در شكل‌هاي زير نمايش داده شده‌است.

در اين ماه تعداد 26 زمین‌لرزه با بزرگی بیش از 4.0 در داخل كشور توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری به ثبت رسیده است. بزرگ‌ترين زمینلرزه در داخل کشور در تاريخ 1397/04/31 با بزرگي5.9 حوالي تازه آباد واقع در استان کرمانشاه ، رخ داده است.

Nemodar.JPG

شكل 1- فراوانی زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور بر اساس بزرگی در تیرماه 1397


Map.JPG

شكل 2- نقشه رومركز زمين‌لرزه‌هاي ایران و نواحی مجاور در تیر‌ماه 1397

 / 0 نظر / 44 بازدید