واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه كارگاه


شرح فعاليتهاي قابل انجام توسط واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه كارگاهسيد قتح اله صدري زاده


تاريخ: ارديبهشت ۱۳۸۱

درکارگاههای متعددی مورداستفاده قرارگرفته است.چنانچه مايل به کسب اطلاعات کاملتری در اين زمينه هستيد ميتوانيد سری هم به سايت iranpm.persianblog.ir بزنيد.

1- مقدمه
برنامه ريزي قبل از اجرا و كنترل حين اجرا صورت مي گيرد شناسائي و تفكيك هزينه هاي پروژه و تهيه برنامه جريان مالي پروژه ( Cash Flow ) از جمله فعاليتهايي هستند كه در اين بخش انجام مي شوند . مباني اطلاعاتي حاصل از اين بخش نقش بسيار زيادي در طول زمان اجراي پروژه خواهند داشت و به مرور و با پيشرفت پروژه به صورت مستمر به هنگام سازي ( Up To Date ) خواهند شد . اطلاعات مورد نياز جهت به هنگام سازي برنامه زمانبندي را مي توان با برگزاري جلسات هفتگي منظم در كارگاه بدست آورد .

2- شرح فعاليتهاي قابل انجام
1. تهيه متره و برآورد احجام عمليات و مقادير پروژه مطابق نياز تيم برنامه ريزي به منظور استفاده در برنامه زمانبندي پروژه .
2. برآورد ريالي و مالي پروژه به تفكيك فعاليتهاي اجرائي مورد نياز تيم برنامه ريزي به منظور استفاده در برنامه زمانبندي پروژه .
3. تعيين راندمان ماشين آلات و اكيپهاي اجرائي مورد نياز پروژه براي هر فعاليت .
4. تخصيص منابع ( مصالح ، اكيپهاي اجرائي و ماشين آلات ) به فعاليتهاي اجرائي و تنظيم جدول مربوطه .
5. آيتم بندي فعاليتهاي اجرائي بر اساس فعاليتهاي اجرائي كارگاه .
6. تهيه برنامه زمانبندي سطح سه و چهار پروژه بر اساس آيتمهاي تهيه شده .
7. تعيين ساختار WBS برنامه زمانبندي و اصلاح روابط كاري بر اساس واقعيتهاي اجرائي و تهيه برنامه زمانبندي سطح پنج اجرائي كه ريز فعاليتهاي روزانه را شامل مي شود .
8. تخصيص منابع شامل مصالح مورد نياز هر آيتم ، اكيپهاي اجرائي و ماشين آلات .
9. تهيه برنامه زمانبندي ريالي مورد نياز منابع تخصيص يافته .
01. تهيه برنامه زمانبندي تداركات پروژه .
11. تهيه برنامه زمانبندي مالي پروژه (Cash Flow ) .
21. تهيه برنامه مسير بحراني پروژه و اعلام به كارگاه و مديريت ( CPM –Critical Path Method ).
31. تهيه درصدهاي وزني فيزيكي آيتمهاي اجرائي جهت انجام محاسبات پيشرفت كار .
41. تهيه درصدهاي وزني ريالي آيتمهاي اجرائي جهت برآورد پيشرفت ريالي .
51. تهيه منحني ها و نمودارهاي پيشرفت فيزيكي ماهيانه و تجمعي برنامه اي و واقعي پروژه .
61. تهيه منحني ها و نمودارهاي پيشرفت ريالي ماهيانه و تجمعي برنامه اي و واقعي پروژه .
71. تهيه فرمهاي مخصوص جمع آوري اطلاعات كارگاهي مطابق با برنامه زمانبندي .
81. تهيه گزارشات روزانه و هفتگي از واحدهاي مختلف كارگاه .
91. مستند سازي عمليات اجرائي كارگاه .
02. استفاده از فنون آماري و تحليل عملكرد واحدهاي مختلف .
12. محاسبه شاخصهاي بهره وري .
22. ارتباط وهمكاري مناسب با امور برنامه ريزي و كنترل پروژه دفتر مركزي .

3- خدمات مستمر در طول پروژه
در اين مرحله بر اساس نتايج حاصل از بخش فوق ، برنامه تهيه شده به اجرا درخواهد آمد . عمده وظيفه تيم كنترل پروژه در اين مرحله جمع آوري اطلاعات از نحوه اجراي برنامه ، ميزان دسترسي به اهداف اوليه پروژه ، حجم كار انجام شده نسبت به برنامه ، انعكاس مشكلات اجرائي عمده در سايت و نهايتاً انجام تجزيه و تحليل بر روي اطلاعات حاصله و ارائه گزارشهاي مورد نياز كارفرما جهت انعكاس وضعيت موجود مي باشد . طي اين مرحله و بر اساس فرمهاي اطلاعاتي تهيه شده اطلاعات مربوط به ميزان پيشرفت در سايت و همچنين مشكلات اجرائي توسط تيم كنترل پروژه جمع آوري شده و براي تهيه گزارشات و پردازش نهائي از آنان استفاده خواهد شد .

4- خدمات و اقدامات مبنائي
4-1- تهيه ، تدوين و تصويب ساختار تقسيم فعاليتهاي پروژه ( WBS )
( Work Breakdown Structure )
در اين مرحله مولفه هاي كاري پروژه تهيه و براساس نوع نيازهاي شركت تقسيم بندي خواهد شد . به اين منظور لازم است تا تيم پروژه از احجام و مقادير فعاليتهاي اجرائي اطلاع دقيق داشته باشد لذا لازم است متره دقيق از احجام عمليات پروژه مطابق نياز تيم برنامه ريزي به منظور استفاده در برنامه زمانبندي تهيه شود . از آنجا كه اين ساختار وزن و اهميت مؤلفه ها و همچنين ارتباط كاري ميان فعاليتها ( حتي به تفكيك پيمانكاران جزء ) و نواحي و نظام كاري پروژه را پديد مي آورد بسيار مورد اهميت مي باشد . در واقع زمينه لازم براي تهيه گزارشات اجرائي مورد نياز در خصوص پيشرفت پروژه و همچنين روابط نظام هاي كاري مختلف پروژه با يكديگر در اين مرحله مشخص مي شود .تهيه برنامه مسير بحراني پروژه ( CPM –Critical Path Method ) ، تهيه درصدهاي وزني فيزيكي و ريالي و منحني و نمودارهاي پيشرفت نيز بر اساس اطلاعات و برنامه تهيه شده در اين بخش از كار تهيه مي شوند .پس از تصويب ساختار و در حين اجراي پروژه ، اين تقسيم بندي به طور مستمر بهبود يافته و با گذشت زمان به واقعيت موجود نزديكتر خواهد شد .

4-2- تهيه ، تدوين و تصويب ساختار زمانبندي كلي پروژه ( شبكه زمانبندي )
( Network Diagram )
با مشخص شدن فعاليتها و نوع ارتباط با يكديگر بر اساس ساختار WBS و همچنين برآوردهاي زماني هر فعاليت ، شبكه زمانبندي پروژه از سطوح زيرين تا اصلي ترين سطح تهيه خواهد شد.
اين ساختار امكان برنامه ريزي و كنترل زماني هر يك از بسته هاي كاري و همچنين زير پروژه ها را فراهم آورده و نهايتاً با گذشت زمان و به طور مستمر به هنگام خواهد شد .

4-3- تهيه ، تدوين و تصويب ساختار تقسيم هزينه هاي پروژه ( CBS )
( Cost Breakdown Structure )
در اين مرحله نيز لازم است تا برآورد ريالي دقيق و به تفكيك فعاليتهاي اجرائي به منظور استفاده در برنامه زمانبندي توسط تيم كنترل پروژه انجام شود . كليه هزينه هاي برآورد شده متناسب با نيازهاي اطلاعاتي آن شركت در برنامه زمانبندي گنجانيده شده و بر اساس آن گزارشات مورد نياز چون جريان مالي پروژه (Cash Flow ) ، استخراج مي گردد . بر اين اساس امكان ارائه سر فصلهاي هزينه اي پروژه و نهايتاً هزينه واقعي صرف شده وجود خواهد داشت .در اين مورد نيز ساختار هزينه اي پروژه در طول زمان بهينه و كامل خواهد شد .

4-4- تخصيص منابع و تهيه برنامه زمانبندي و ماشين آلات اجرائي
در اين مرحله با استفاده از تجارب مهندسين كارگاه و استانداردهاي موجود راندمان ماشين آلات و اكيپهاي اجرائي مورد نياز براي هر فعاليت تعيين و جدولي جهت تخصيص منابع بر اساس آيتم هاي اجرائي تنظيم مي گردد . بر اساس اين جدول منابع شامل مصالح ، ماشين آلات و اكيپهاي اجرائي به فعاليتهاي مربوط تخصيص داده مي شوند . بر مبناي اين بخش از كار و گزارشات دوره اي تصميم گيري صحيح توسط مديريت كارگاه براي به كارگيري منابع موجود اتخاذ مي شود .

4-5- تهيه و تدوين برنامه تداركاتي
در اين مرحله با استناد به برنامه زمانبندي و همچنين مشاوره با افراد ذيصلاح و بر اساس برآوردهاي انجام شده و مصالح مورد نياز هر بخش و همچنين زمان سفارش كالا ، تاريخ تهيه اقلام تداركاتي ، برنامه زمانبندي و اولويت هائي كه در كل پروژه تنظيم گرديده است ، برنامه زمانبندي تداركات تهيه مي گردد . اطلاعات اين بخش نيز بدليل استمرار در طول پروژه به طور مرتب بهينه و بهنگام مي گردد .

5- فعاليتهاي مستمر و دوره اي
با انجام فعاليتهاي بخش قبل ساختار و مباني اطلاعاتي لازم براي ارائه خدمات مستمر از وضعيت اجرائي پروژه فراهم مي آيد . طي اين مرحله در هر دوره اطلاعات تعيين شده از سوي واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه مشتمل بر كليات پيشرفت فعاليتهاي اجرائي ، وقايع كليدي و مشكلات اجرائي سايت جمع آوري و مبناي گزارشات قرار مي گيرد .
گزارشات پس از پردازش اطلاعات جمع آوري شده در محورهاي زير قابل ارائه خواهند بود .
5-1-وضعيت پيشرفت پروژه
- وضعيت برنامه زمانبندي و انحراف از برنامه .
- تاخيرهاي ايجاد شده و تاثير آن بر برنامه زمانبندي و اهداف پروژه .
- ميزان پيشرفت يكايك فعاليتها بر اساس ساختار و نظام هاي كاري
- تجزيه و تحليل تاخيرات و پيش افتادگي ها .
- محاسبات مربوط به پيشرفت و منحني و نمودار پيشرفت پروژه .
- وضعيت پرداختهاي پروژه و مقايسه با برنامه زمانبندي مالي
- اطلاعات مربوط به فعاليتهاي تكميل شده .
- اطلاعات مربوط به فعاليتهاي متوقف شده با ذكر دلايل آن .
- اطلاعات مربوط به وضعيت تداركات پروژه .
- اطلاعات مربوط به وضعيت اكيپهاي اجرائي شامل كميت و كيفيت كار آنها .
- اطلاعات مربوط به وضعيت ماشين آلات پروژه ( راندمان ماشين آلات ، آماده به كار ، متوقف ، در حال كار و … ) .
- مقايسه وضعيت پيشرفت پروژه با برنامه مبنا .
- وضعيت پيشرفت مالي پروژه .
- سهم هزينه اي و فيزيكي هر يك از اقدامات اساسي پروژه .
- مسائل و مشكلات پروژه .
- راهكارهاي جبران تاخيرات .
- مقايسه درآمد و هزينه پروژه .
- كمبود ماشين آلات .
- علل عمدة خرابي ماشين آلات .
- لوازم يدكي و مصرفي ماشين آلات .
- مصالح وارده به كارگاه .
- تركيب نيروي انساني كارگاه .

5-2- وضعيت آتي پروژه
- اطلاعات فعاليتهاي كليدي و بحراني پروژه .
- زمانبندي فعاليتهاي دوره بعدي و آتي پروژه .
- اطلاعات فعاليتهايي كه بايد در دوره بعدي آغاز گردند يا پايان يابند ..
- اطلاعات اكيپهاي اجرائي مورد نياز در دوره كاري بعدي .
- اطلاعات ماشين آلات مورد نياز در دوره كاري بعدي .
- اطلاعات مربوط به فعاليتهاي تداركاتي كه در دوره بعد بايد انجام رسند .
- وضعيت پروژه در صورت تداوم وضعيت موجود .
- ميزان تاخيراتي كه در آينده در بسته هاي كاري ايجاد مي گردد .
- محاسبات مربوط به تاريخ اتمام پروژه .
- اطلاعات مربوط به وضعيت مالي در دوره بعدي .
اين گزارشات با استفاده از نمودارها و جداول به همراه اطلاعات لازم و آناليز و تجزيه و تحليلهاي مفيد به دو صورت گزارشات اجرائي و گزارشات كليدي مديريت ( به شرح زير ) قابل ارائه خواهند بود .
همچنين در صورت نياز كارفرما و يا مديريت شركت امكان تهيه گزارشات تصويري ( عكس و ويديوئي ) نيز وجود خواهد داشت .

شرح فعاليتهاي اين بخش به شرح زير است

1- تهيه گزارشات اجرائي شامل موارد زير :
1-1- ميزان پيشرفت فيزيكي آيتمها .
1-2- ميزان پيشرفت ريالي آيتمهاي اجرائي .
1-3- ميزان تاخير هر فعاليت نسبت به برنامه مبنا .
1-4- بررسي تاثير تاخيرات و نتايج آن در ساير آيتمهاي اجرائي .
1-5- ارائه برنامه زمانبندي اصلاح شده به كارگاه بر اساس اكيپهاي اجرائي به صورت جدول اختصاصي هر گروه با ميزان پيشرفت مورد انتظار در دوره اجرائي بعدي .
1-6- ارائه وضعيت پيشرفت كلي پروژه و پيش بيني آينده پروژه در دو وضعيت فيزيكي و ريالي .
1-7- گزارش وضعيت تداركات كالا و مصالح مورد نياز در دوره قبلي و ارائه برنامه تفكيكي دوره اجرائي آينده پروژه .
1-8- گزارش وضعيت اكيپهاي اجرائي موجود در دوره قبلي و ميزان مورد نياز به تفكيك فعاليتهاي اجرائي دوره آينده پروژه .
1-9- گزارش وضعيت ماشين آلات موجود در دوره قبلي و ميزان مورد نياز به تفكيك فعاليتهاي اجرائي دوره آينده پروژه .

2-تهيه گزارشات كليدي مديريت شامل موارد زير :
2-1- ميزان پيشرفت فيزيكي سرتيترهاي مهم اجرائي و كلي پروژه .
2-2- ميزان پيشرفت ريالي سرتيترهاي مهم اجرائي و كلي پروژه .
2-3- پيش بيني وضعيت پيشرفت فيزيكي و ريالي پروژه بر اساس روند فعلي .
2-4- ارائه برنامه زمانبندي و سرتيترهاي مهم اجرائي دوره بعدي .
2-5- ارائه سرتيترهاي مهم مصالح ، اكيپهاي اجرائي و ماشين آلات مورد نياز در دوره اجرائي آينده .
2-6- مشكلات عمده كارگاه .
2-7- مقايسه درآمد و هزينه كارگاه .
2-8- پيشنهادهائي جهت بهبود كار و جبران عقب ماندگي .
فرهنگ لغات ومقالات و تحقيقات
5.gif

/ 6 نظر / 80 بازدید
جاوید کوچکی

از مقاله مفیدتان سپاسگزارم . همانگونه که جنابعالی واقف هستید در وضعیت کنونی اجرای بعضی از موارد مذکور در پروژه ها عملا غیر ممکن و یا با دقت پایین صورت می پذیرد.که این امر ناشی از عدم وجود سیستم حسابداری مناسب - عدم وجود استاندارد و شاخص بررسی عملکرد ایرانیزه شده در صنایع مختلف ( البته استانداردهایی از قبیل ریچاردسون و ... راهگشاست )و بسیاری دلایل دیگر است که در این مقال نمی گنجد. با تشکر جاوید کوچکی

poorya

واقعا خسته نباشيد .... مقالات بسيار جالب و آموزنده ايي نوشته ايد ... اگر بتوانيد مقالات خود را بصورت نسخهPDF درآوريد بسيار جالب و قابل استفاده خواهد بود . poorya_sh2002@yahoo.com

مشرفی

متشکرم . استفاده کردم.

حاتمي

با سلام ضمن تشكر از شما بخاطر ارائه مطلب مذكور ازشما و كليه همكاران محترم درخواست ميكنم كه منابع اينترنتي وساير منابع در زمينه كنترل پروژه بويژه نحوه تعيين درصد وزني فعاليتهاي مختلف نسبت به پروژه و همچنين نحوه بهنگام سازي را برايم ارسال نمايند

hamid

مطالب پرمغز و آموزنده هستند تشکر

سهیل جعفری

سلام مطلب خوبی بود فقط بگم که تاحالا به فکر اتحاد افتاده ايد؟