يکصد پرتلفات ترين حوادث طبيعی ...

The 100 Most Deadly Natural Disasters of the 20th Century


يكصد پر تلفات ترين حوادث طبيعي قرن بيستم


در كل جهان In the World۴۶رخداد شيوع بيماري های واگيردار، خشكسالي و قحطي تلفات ۵۲۰۰۴هزار نفر
۱۲رخداد سيل تلفات ۷۲۱۶هزار نفر
۲۸رخداد زين لرزه، آتشفشان و زمين لغزه تلفات ۱۶۰۰هزار نفر
۱۴رخداد گردباد، طوفان، آتشسوزي، موج سرما و گرما ثلفات۸۶۱ هزار نفر
جمع تلفات جانی ۱۰۰رخداد طبيعي تلفات۶۱۶۸۱ هزارنفردر ايران In Iran


زمين لرزه ۳۱خرداد ۱۳۶۹(۲۰ژوئن ۱۹۹۰) منجيل تلفات ۳۶هزار نفر
زمين لرزه ۲۵شهريور ۱۳۵۷(۱۶سپتامبر ۱۹۷۸) طبس تلفات ۲۰هزار نفر
زمين لرزه شهريور ۱۳۴۱(سپتامبر ۱۹۶۲) بويين زهراتلفات۱۲ هزار نفر
زمين لرزه ۹شهريور ۱۳۴۷(۳۱ اوت ۱۹۶۸) دشت بياض تلفات ۱۱هزار نفر


جمع تلفات جاني ۴رخداد زمين لرزه تلفات۷۹ هزارنفر


هر ۴ زمين لرزه مهيب قرن بيستم ايزان در فاصله زمانی از ۳۱ خرداد تا ۲۵ شهريور رخ داده است.
اين حالت اتفاقی نيست و می تواند موضوع تحقيقات بسيار ارزشمندی باشد.

/ 2 نظر / 10 بازدید
خاطرات يك مدير

سلام. خيلي خوشحالم كه مطالب من مورد توجه شما واقع شده است. از لينك شما خيلي متشكرم. شما هم اطلاعات خوبي در كلبه پراز صفايتان مي نويسيد.

محمد رسول حق نگهدار

صماتيون پیغام در(شنبه ۵ بهمن ؛بالایی ؛ را بخوانند.......................................................................)همان پنجره که توش چيزی نوشته نشده