گزارش آماری زمینلرزه ها در آبان‌ماه 1397

شبكه‌هاي لرزه‌نگاري مرکز لرزه‌نگاری کشوری در آبان‌ماه 1397، تعداد نزديك به 1000 زمین‌لرزه رخ داده در ايران و نواحي مرزي را ثبت و تعيين محل كرده‌اند. نمودار فراوانی زمین‌لرزه‌ها براساس بزرگی و رو‌مركز زمين‌لرزه‌هاي ثبت شده در شكل‌هاي زير نمايش داده شده‌است.

در اين ماه تعداد 7 زمین‌لرزه با بزرگی بیش از 4.0 در داخل كشور توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری به ثبت رسیده است. بزرگ‌ترين زمینلرزه در داخل کشور در تاريخ 1397/08/25 با بزرگي 5.1 حوالي مردهک واقع در استان کرمان ، رخ داده است.

Nemodar.JPG

شكل 1- فراوانی زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور بر اساس بزرگی در آبان‌ماه 1397

  

Map.JPG

شكل 2- نقشه رومركز زمين‌لرزه‌هاي ایران و نواحی مجاور در آبان‌ماه 1397

 



/ 0 نظر / 21 بازدید