سدهاي مخزني ايران در گذشته، حال و آينده


سدهاي مخزني ايران در گذشته، حال و آينده



سيد فتح الله صدري زاده


تاريخ تهيه: اسفندماه ۱۳۷۹

اصل مقاله در مجموعه مقالات کنفرانس بين المللی سازه های هيدروليکی (ارديبهشت ماه ۱۳۸۰ -کرمان ) چاپ شده است . نگارنده اين توفيق را داشته است که به عنوان سخنران کليدی در روز دوم کنفرانس به مدت ۵۰ دقيقه سخنرانی نمايد .درست يک هفته مانده به برگزاری کنفرانس آقای دکتر فدايی دبير محترم کنفرانس تلفنی به من اطلا ع دادند که به عنوان سخنرات کليدی انتخاب شده ام. تاکيد داشتند که آمادگی لا زم را پيدا کنم . نکته جالب توجه اينکه هر دوی ما همديگر را تا افتتاحيه آن کنفرانس مهم نمی شناختيم. اين خاطره شيرين را هرگز از ياد نخواهم برد .

فايل PDF اصل مقاله

سدهاي در دست بهره برداري و در دست اجرا درايران
سدهاي دردست مطالعه درايران

چكيـده:
در حال حاضر 49 سد مخزني با گنجايش 18720 ميليون متر مكعب در ايران در دست بهره برداري است. ميزان آب قابل تنظيم سالانه اين سدها بالغ بر 27 ميليارد مترمكعب و سطح زير كشت اراضي پايين دست اين سدها بالغ بر 000‘252‘1 هكتار مي باشد]1[. سهم پنج سد بزرگ مخزني كشور (شهيد عباسپور، دز، ارس، سفيدرود و زاينده رود) از آبهاي قابل تنظيم 6/75 درصد و از نظر حجم مخازن در مجموع حدود 58 درصد در كل 49 سد مي باشد. ]2[
افزايش جمعيت به ويژه در مناطق شهري كشور و بهبود كيفيت زندگي تقاضا براي آب را بطور مداوم افزايش مي دهد. كم آبي فلات ايران و پراكندگي نامناسب جمعيت در مناطق مختلف كشور، تامين آب بخشهاي مختلف كشاورزي، صنعت، خانگي و تجاري را بتدريج پيچيده تر و پرهزينه تر خواهد كرد. بنابر اين پيش بيني مي شود اجراي پروژه هاي سدسازي و طرحهاي آبرساني از اين پس با شتاب بيشتري دنبال شود. ]3[
در حال حاضر عمليات ساختماني 7 سد مخزني رو به اتمام است. تعداد سدهاي دردست اجرا 45 طرح، سدهاي درشرف اجرا 20 طرح و تعداد سدهاي مخزني در دست مطالعه 126 طرح مي باشد]1[. از اين رو طي دهه هاي آينده تعداد سدهاي مخزني از 247 فراتر خواهد رفت و مسئله تعمير، نگهداري، ترميم و بازسازي اين سدها بتدريج اهميت بيشتري مي يابد.
در اين مقاله ابتدا مشخصات مهمترين سدهاي مخزني كشور در گذشته، حال و آينده بررسي مي شود. پارامترهايي مانند حجم مخزن، مساحت درياچه سد، آب قابل تنظيم سالانه، سطح زير كشت اراضي پايين دست سد و ظرفيت نيروگاه آبي سدها مورد ارزيابي و مقايسه قرار مي گيرد. بدنبال آن مهمترين نسبتها يا شاخصهاي ارزيابي سدها محاسبه و با هم مقايسه مي شود. نسبتهاي زيست محيطي، نسبت آب قابل تنظيم، سهم آب اراضي زير كشت، عمق متوسط درياچه سدها و بالاخره عوامل اقتصادي در تعدادي از مهمترين سدهاي گذشته، حال و آينده تجزيه و تحليل مي شود. در خاتمه نيز نتيجه گيري و منابع مورد استفاده ذكر مي شود.

واژه هاي كليدي:
سد مخزني، حجم آب قابل تنظيم، حجم مخزن، عمق متوسط درياچه سد، سطح زير كشت، ظرفيت نيروگاه، نسبت آب قابل تنظيم، نسبت زيست محيطي، سطح زير آب رفته، بهاي تمام شده واحد حجم آب، شاخصهاي اقتصادي.

/ 0 نظر / 14 بازدید