توسعه

توسعه:توسعه به معني فراخي و گستردگي است. هر كشوري در راه توسعه تلاش ميكند. زيرا توسعه هدفي است كه اكثر مردم دنيا آن را ضروري مي دانند. از عوامل مهم توسعه، پيشرفت اقتصادي است ولي لزوما" تنها عامل نيست. دليل آن اين است كه توسعه صرفا" پديده اي اقتصادي نيست. توسعه انساني، توسعه اقتصادي، توسعه تكنولوژيكي و توسعه زيست محيطي چهار جزء توسعه هستند.
واقعيت اين است كه توسعه جرياني چند بعدي است كه علاوه بر جنبه مادي زندگي مردم بايد جنبه هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي را نيز در بر گيرد. بنا بر اين توسعه مي تواند موجب اصلاحات اساسي در نظامهاي اجتماعي و اقتصادي شود. معاش زندگي، اعتماد به نفس، عدالت، امنيت و آزادي معمولا" واژه هاي مشترك تمام برنامه هاي توسعه هستند. بطور كلي اصول اساسي طرح توسعه را مي توان به شرح زير برشمرد:
۱- انسان محور توسعه است.
۲- توسعه بايد حداقل نيازهاي انساني را تامين نمايد.
۳- مشاركت دادن آگاهانه مردم در امر توسعه.
۴- ايجاد يكپارچگي و توازن در فرايند توسعه.
۵- عدالت اجتماعي و برقراري اولويت ها به نفع اكثريت مردم.

دورنمای شهر نيويورکدورنمای هنگ كنگتوسعه پايدار:نيازهاي نسل حاضر نبايد موجب فدا شدن توان نسلهاي آينده براي برآوردن نيازشان گردد. بنا بر اين توسعه پايدار نگرشي است خواهان بهبود ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و محيطي سكونتگاه ها كه طي آن حقوق انسانهاو نسلهاي آتي در برخورداري از منابع تجديد ناپذير موجود در طبيعت حفظ شده باشد.

/ 0 نظر / 9 بازدید