ارزيابي عملكرد مديريت شركتهاي...

معرفي يك روش علمي جهت ارزيابي عملكرد مديريت شركتهاي ساختماني و پيمانكاريسيد فتح اللـه صدري زاده


اين مقاله در پنجمين کنفرانس بين المللی مهندسی عمران که توسط دانشگاه فردوسی مشهد طی روزهای ۱۹تا۲۱ ارديبهشت ماه ۱۳۷۹در هتل بزرگ طرقبه برگزار گرديد ارايه شد. اصل مقاله در جلد پنجم مجموعه مقالات چاپ شد. مقاله همچنين در ماهنامه توسعه مديريت نيز به چاپ رسيد.

چكيده:
شناخت و معرفي يك روش علمي و جامع جهت ارزيابي عملكرد مديريت شركتهاي ساختماني و پيمانكاري كه ويژگي هاي فردي و اعمال سليقه هاي شخصي در نتيجه ارزيابي تاثير نداشته باشد از اهميت ويژه اي برخوردار است. به جرات مي توان گفت در كشور ما ايران چنين روشهايي تا بحال معرفي نشده و يا مورد استفاده قرار نگرفته است.
در اين مقاله پس از يك مقدمه كوتاه و بيان اهداف عمده روش ارزيابي به شاخص هاي مهم ارزيابي عملكرد شركتها اشاره مي شود. در ادامه هر يك از شاخص ها به دقت تعريف مي شود. از آنجا كه ارزيابي مجموعه در يك دوره زماني مشخص معني مي دهد دوره ارزيابي به عنوان نمونه سالهاي 71 تا 76 فرض شده است. در ادامه نقش تورم در شاخص هاي ارزيابي بيان مي شود. اين شاخص ها در هر سال يك عدد هستند. با رسم منحني شاخص كلي ارزيابي در يك دوره زماني مي توان به روند افت و خيز و شدت و ضعف مديريت پي برد. همچنين مي توان نقاط ضعف و قوت مجموعه را شناخت و جهت بهبود كار مجموعه برنامه ريزي كرد. در صورتي كه منحني براي چند سال روند نزولي دارد مي توان جهت اصلاح ساختار سيستم تصميم گيري نمود. اين مقاله با يك مثال واقعي همراه است و نتيجه ارزيابي در انتها به همراه منحني مربوطه ارائه مي شود.
بطور خلاصه مي توان گفت ارزيابي عملكرد مديريت شركت يا مجموعه يكي از اهداف تحليل بهره وري است. بنا بر اين مديران و كارمندان بايد سيستم ارزيابي را درك كرده و با آن اعتماد داشته باشند. همچنين نتايج ارزيابي بايد براي مديران قابل استفاده باشد و نشانه هاي روشني براي تصميمات و اقدامات مديريتي در بهبود سود دهي ارائه كنند.
پايان بخش مقاله نيز ذكر منابع ميباشد. شايان ذكر اينكه روش ارائه شده براي ساير مجموعه ها و سازمانها و شركتها قابل تعميم است. براي اين كار كافي است در هر مورد مهمترين شاخص ها شناسايي و به دقت تعريف شوند...............

/ 1 نظر / 9 بازدید
vahid hamidifar

متن برای من بسيار جالب بود. آيا متن کامل قابل دسترسی است؟