موانع عمده سرمايه گذاري در ...

موانع عمده سرمايه گذاري در كشورهاي جهان سوم:۱- نا پايداري سياست گذاري هاي دولت.
۲- عدم ثبات عمومي مقررات.
۳- مقررات ارزي كشور.
۴- قوانين و مقررات كار.
۵- مشكلات تامين مالي.
۶- فساد و ارتشاء.
۷- قوانين تجارت خارجي (صادرات و واردات).
۸- قوانين و مقررات مالياتي و عوارض گمركي.
۹- تورم.
۱۰- كنترل قيمتها توسط دولت.

/ 1 نظر / 8 بازدید
ابطحي

تمام موارد.