جمعيت ايران در سال ۱۳۸۱

جمعيت ايران / Iran Population


جمعيت ايران در سال جاري ( ۱۳۸۱) بالغ بر ۶۷ميليون و ۵۷۵هزار نفر است در حالي كه مركز آمار ايران رقم آن را ۵/۶۵ ميليون نفر اعلام مي كند. در سرشماري سال ۱۳۷۵بيش از
يك ميليون و ۶۰۰هزار نفر كم شماري رخ داده است . در گروه سني صفر تا چهار سال كم
شماري قابل ملاحظه اي صورت گرفته است . خطاي عامل انساني ، اشتباه پرسشگران در تكميل پرسشنامه ها و اشتباه در جدول گيري داده ها از مهمترين دلايل كم شماري بوده است.
وقتي در آمارهاي مادر كم شماري داريم ،تعيين ميزان رشد جمعيت سالهاي بعد همراه با خطاست.
دكتر حبيب الله زنجاني جمعيت شناس و استاد دانشگاه- روزنامه اطلاعات ۱۱/۱۲/۱۳۸۱

اين خطا قابل اغماض است زيرا از سه برابر تعداد كل
شركت كنندگان در انتخابات دومين دوره شوراي اسلامي شهر تهران تجاوزمي كند..!!!


توضيحات بيشتر

/ 0 نظر / 7 بازدید