تنها دانستن كافي نيست

تنها دانستن كافي نيستامروز شايد ما بيش از گذشتگان خود مي دانيم اما:
تنها دانستن كافي نيست. بايد به دانسته هاي خود عمل كنيم. طرز فكري كه ما را به جايي رسانده است كه اكنون هستيم، ما را به جايي كه مي خواهيم برويم، نخواهد رساند. تغيير بزرگترين يار ماست. تمامي افراد موفقي كه مي شناسيم، داراي قدرت تمركز و روشن بيني هستند و مي توانند در ميان توفان احساسات، خونسردي خود را حفظ كنند. آنها براي اين كار يك قانون اساسي دارند:
"هرگز بيش از ۱۰ درصد اوقات خود را صرف فكر كردن به مشكل نكنيد و هميشه ۹۰درصد از وقت خود را صرف يافتن راه حل نماييد."
تعادل، شرط زندگي است، شيوه بزرگان، راه ميانه است:
 هر واقعه اي را چنان كه هست ببينيد.
 آن را بهتر از آنچه كه هست ببينيد.
 اين طرز نگريستن را شيوه خود قرار دهيد.
حال اين سئوالات اساسي را بايد پاسخ داد:
۱- چگونه مي توان به دانسته ها عمل كرد؟
۲- تغييرات را چگونه و از كجا آغاز كنيم؟
۳- مشكلات را چگونه شناسايي كنيم؟
۴- راه حل مشكلات را چگونه پيدا كنيم؟
۵- چگونه مي توانيم با ارزيابي گذشته و حال، آينده را ترسيم كنيم؟
۶- چگونه مي توان روشي تعريف كرد كه با شناخت اجزاء يك پروژه و يا يك تشكيلات، در مورد مديريت آن بطور صحيح و قطعي اظهار نظر كرد؟
۷- اجزاء يك پروژه كدامند؟

/ 0 نظر / 9 بازدید