جنگ و صلح.....................

جنگ و صلح-Peace and Warميلاد حضرت عيسي مسيح(ع)پيام آور صلح و دوستي را تبريك مي گويم ؛


من گنگ خواب ديده و عالم تمام كر .-+*+-. من عاجزم زگفتن و خلق از شنيدنش


(مولوي)


كشورهاي قدرتمند جهان براي برقراري امنيت در جهان مي جنگند .. امنيتي كه منافع آنها را تامين كند. آنها مي جنگند تا صلح برقرار كنند… اگر منافع آنها با صلح به خطر افتد باز جنگ به راه مي اندازند… منافع كشورهاي قدرتمند با منافع كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته در تضاد است…… بنابر اين جهان همواره صحنه تقابل جنگ و صلح است همچون تقابل نظم و بي نظمي و گفتگوي تمدنها و جنگ تمدنها و…
صلح را در خواب مي بينيم و جنگ را در بيداري….. به اميد جهاني لبريز از صلح و امنيت و عدالت و برابري و…
مقالات زير را در اين رابطه مطالعه نماييد:

فرصت ها و تهديدها پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱


دندان مصنوعی


كبوتر صلح


/ 0 نظر / 9 بازدید