گزارش آماری زمینلرزه ها در خرداد ماه 1397

شبكه‌هاي لرزه‌نگاري مرکز لرزه‌نگاری کشوری در خرداد‌ماه 1397، تعداد نزديك به 1130 زمین‌لرزه رخ داده در ايران و نواحي مرزي را ثبت و تعيين محل كرده‌اند. نمودار فراوانی زمین‌لرزه‌ها براساس بزرگی و رو‌مركز زمين‌لرزه‌هاي ثبت شده در شكل‌هاي زير نمايش داده شده‌است.

در اين ماه تعداد 17 زمین‌لرزه با بزرگی بیش از 4.0 در داخل كشور توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری به ثبت رسیده است. بزرگ‌ترين زمینلرزه در داخل کشور در تاريخ 1397/03/23 با بزرگي5.0 حوالي راور واقع در استان کرمان ، رخ داده است.

Nemodar.JPG

شكل 1- فراوانی زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور بر اساس بزرگی در خردادماه 1397

  

Map.JPG

شكل 2- نقشه رومركز زمين‌لرزه‌هاي ایران و نواحی مجاور در خرداد‌ماه 1397

 / 0 نظر / 45 بازدید