برنامه ريزي براي گذشته....

برنامه ريزي براي گذشته


Past Master in Past Planningدر جلسه چهارم دي ماه ۱۳۸۱شوراي اسلامي شهر تهران بودجه سال ۱۳۸۱شهرداري تهران تصويب شد.
از ۶۸۰ميليارد تومان بودجه شهرداري ۴۱۸ميليارد تومان آن اعتبارات عمراني و ۲۶۲ميليارد آن اعتبارات جاري است .بودجه پايتخت زماني تصويب شده كه تنها ۸۵روز تا پايان سال مانده است .
در نوشته هاي قبلي گفتيم كه برنامه ريزي قبل از اجرا و كنترل حين اجرا انجام مي شود . بودجه جزو لاينفك برنامه است . برنامه و بودجه سالانه يك سازمان يا يك كشور بايد قبل از شروع سال بررسي و به تصويب برسد. اتفاقي كه در مورد بودجه سال ۱۳۸۱شهرداري تهران در شوراي شهر تهران رخ داده در واقع برنامه ريزي براي گذشته است . بديهي است وقتي برنامه و بودجه مصوبي نباشد ( ۹ماه اول سال ۱۳۸۱) كنترل مؤثري نيز در كار نخوهد بود . زيرا كنترل بر مبناي برنامه انجام مي شود . مگر اينكه بگويند بودجه تنها مربوط به فصل زمستان است ………
شهرداري تهران مي تواند بگويد توقف فروش تراكم در گذشته بر مبناي برنامه اي اجرا شده كه قرار است در آينده به تصويب برسد.مثل همين بودجه سال ۱۳۸۱شهرداري تهران …..نظر شما چيست ؟
مهمترين سند تخلف شهردار تهران لايحه بودجه سال 1381 بود كه به شورا آمد و تصويب نشد
و خود شامل صدها سند تخلف شهرداري بود… محمد ابراهيم اصغرزاده همشهري13/11/1381
هيات منتخب وزير كشور سزانجام روز چهارشنبه 16 بهمن 1381 در واپسين هفته هاي سال بودجه سال 1381 شهرداري تهران را تصويب و ابلاغ كرد. بودجه شهرداري تهران در بخش
درآمدها 660 ميليارد تومان و در بخش هزينه ها نيز 660 ميليارد تومان است. محمد حسين مقيمي سرپرست شهرداري تهران از تلاش شهرداري و قايم مقام شوراي شهر براي تصويب بودجه سال 1382 شهرداري تهران تا قبل از بهار خبر داد !؟............. همشهري17/11/1381

/ 0 نظر / 7 بازدید