حكايت تاسيس حزب رستاخيز

گذرنامه اش را بگيرد و از كشور برود
حكايت تاسيس حزب رستاخيز


جمشيد آموزگار دبيرکل حزب فرمايشی رستاخيز


با شه ايران ز آزادي سخن گفتن خطاست – كار ايران با خداست
مذهب شاهنشه ايران ز مذهب ها جداست - كار ايران با خداست


“ ملك الشعراي بهار ”


در 16 اسفند 1353 حزب رستاخيز ، چهار روز پس از اعلام تاسيس آن از سوي شاه ،
به عنوان تنها حزب ايران آغاز به كار كرد و مديران دولتي و كارمندان به نوشتن نام خود در دفاتري نظير دفترهاي حضور و غياب مدارس اقدام كردند . شاه گفته بود اگر كسي مخالف اين حزب باشد گذرنامه اش را بگيرد و از كشور برود . اين در حالي بود كه قوانين اساسي همه كشورها سلب تابعيت اجباري اتباع خود را منع كرده بودند .

http://sadrizadeh.persianblog.ir

/ 0 نظر / 7 بازدید