گرايشهای بخشی و وظيفه ای در سازمانها

گرايشهای بخشی و وظيفه ای در سازمانهابه شما بازديد کننده گرامی پيشنهاد می کنم سری هم به وب لاگ ديد مهندسی بزنيد.

ويژگيهاي شركت ها و سازمانهايي كه گرايش بخشي يا عدم تمركز را دارند :
الف – استراتژي شركت و سازمان
۱- فعاليتهاي كسب و كار متنوع است
۲- توليد بين كارگاهها و كارخانجات شركت يكپارچه و بهم پيوسته نيست
۳- استراتژي آينده شركت يا سازمان تهاجمي است
۴- سيستم حسابداري غير متمركز است
۵- سيستم بازاريابي به واحدهاي شركت محول شده است
۶- بازار محصولات متعدد است
۷- تغييرات فني كارگاهي طراحي مي شوند
۸- فرهنگ سازماني ضعيف و متكي به عملكرد است
۹- بطور سنتي و در گذشته اختيارات زيادي به مديران واحدها داده شده است
۱۰-مسيرهاي شغلي مديران ماتريسي طراحي شده است

ب – بازار كار
۱- بازار كار نيروهاي كليدي محلي است
۲- تفاوت چشمگيري در بازارهاي كار محلي وجود دارد
۳- واحدهاي شركت در مناطق مختلف جغرافيايي پراكنده هستند
۴- استفاده از بازار كار داخل شركت تنها براي پاره اي مديران ارشد متداول است
۵- اكثر پرسنل بر مبناي مهارت و آموزشهاي قبلي آنها جذب مي شوند
۶- كاركنان شركت خود را با كاركنان ساير شركتها مقايسه مي كنند

ج – عوامل روابط كار
۱- تشكل كارگري مشخصي در شركت وجود ندارد
۲- اكثريت پرسنل در تشكل هاي كارگري شركت نمي كنند
۳- سابقه كنترل و مداخله زياد تشكل در امور شركت وجود ندارد
۴- معمولاً شركت با اشخاص عادي مذاكره دستجمعي مي كند
۵- اطلاعات در مورد مذاكرات دستجمعي از طريق غيررسمي و نهادها و توزيع و در اختيار پرسنل شركت قرار مي گرفت
۶- شورا و كميته هاي مرتبط با آن در تصميمات سطوح پايين واحدها مداخله دارند
۷- اختلافات كارگري در سطح پايين حل و فصل مي شود


ويژگيهاي شركت ها و سازمانهايي كه گرايش وظيفه اي يا متمركز دارند :


الف – استراتژي شركت يا سازمان
۱- فعاليتهاي كسب و كار تك محصولي است
۲- شركت به تدريج بزرگ شده است
۳- توليد بين كارگاهها و كارخانجات شركت به ميزان زيادي يكپارچه و بهم پيوسته است
۴- استراتژي آينده شركت دفاعي و حفظ سهم بازار است
۵- سيستم حسابداري متمركز است
۶- سيستم بازاريابي يك وظيفه متمركز شركتي است
۷- بازار محصولات محدود است
۸- تغييرات فني بطور متمركز طراحي مي شود
۹- فرهنگ سازماني قوي و يكپارچه است
۱۰-بطور سنتي و درگذشته اختيارات خيلي كمي به مديران واحدها داده شده است
۱۱-مسيرهاي شغلي مديران وظيفه اي طراحي شده و بطور تمركزي هدايت مي شود

ب - بازار كار
۱- بازار كار نيروهاي كليدي ملي است
۲- تفاوت چشمگيري در بازارهاي كار محلي وجود ندارد
۳- واحدهاي شركت از نظر جغرافيايي در يك محل متمركز است
۴- استفاده از بازار كار داخل شركت براي اغلب گروههاي شغلي يك روش متدوال است
۵- اكثريت پرسنل شركت مهارتهاي خاص نياز دارند و در داخل شركت آموزش داده مي شوند
۶- كاركنان شركت خود را با كاركنان داخل شركت مقايسه مي كنند

ج – عوامل روابط كار
۱- تشكل كارگري مشخصي در شركت وجود دارد
۲- تقريباً تمام پرسنل در شكل گيري تشكل كارگري مشاركت مي كنند
۳- سابقه كنترل و مداخله زياد تشكل در امور شركت وجود دارد
۴- معمولاً شركت با يك مقام رسمي انتخاب شده مذاكره دستجمعي مي كند
۵- در گذشته اطلاعات در مورد مذاكرات دستجمعي از طريق سلسله مراتب توزيع و در اختيار پرسنل شركت قرار مي گرفت
۶- شورا و كميته هاي مرتبط با آن فقط در تصميمات سطح بالاي شركت مداخله مي كنند
۷- اختلافات كارگري در سطح بالا حل و فصل مي شود

/ 0 نظر / 8 بازدید