يکصد نطق و يک برداشت...

يکصد نطق و يک برداشت


هموطنان،جوانان و زنان


موضوع سخنراني : ….همه هموطنان،….. مشكلات جوانان و….. حقوق زنان
ناطق : برگزيده هموطنان
شركت كنندگان : هموطنان،جوانان و زنان

برداشت شركت كنندگان :…. نان،….نان و….نان


کوتاه و خواندنی !

/ 0 نظر / 8 بازدید