انبوه سازي مسكن با روش نيمه صنعتي


انبوه سازي مسكن با روش نيمه صنعتيسيد فتح الله صدري زاده


تاريخ : مهر ماه ۱۳۷۷

در همايش مسکن که توسط سازمان ملی زمين و مسکن برگزار گرديد پذيرفته شد.

فايل PDF اصل مقاله

1- مقدمه
مسكن يا سرپناه از نيازهاي اوليه انسان امروز است. قدمت صنعت ساختمان به قدمت تاريخ است. افزايش سريع جمعيت، گسترش شهر نشيني و عدم رعايت الگوي مناسب در طراحي و ساخت مسكن و مشكلات روش هاي سنتي ايجاب مي نمايد كه روشهاي صنعتي يا نيمه صنعتي در توليد انبوه مسكن مورد توجه قرار گيرند.

13_29_4_web.jpgدر حال حاضر سالانه حدود چهل ميليون مترمربع بناي مسكوني در كشور احداث مي شود و سهم بخش خصوصي در ساخت و ساز بيش از ۹۰درصد است. آمار شاغلان ۱۰ساله و بيشتر در سال ۷۵در بخش ساختمان نيز بيانگر اين واقعيت است كه از مجموع ۱۶۵۰۴۸۱نفر تنها ۲۱۶۶۷۴نفر يعني ۱۳درصد شاغلين اين بخش داراي مدرك ديپلم يا بالاتر هستند و اكثر شاغلين بخش ساختمان بي سواد يا كم سواد هستند.زلزله خيز بودن كشور ايران و استفاده از مصالح كم دوام و غير استاندارد نيز بر مشكلات بخش مسكن مي افزايند. در اين مقاله ضمن مقايسه سيستمهاي مختلف ساختماني به مزايا و معايب روشها اشاره مي شود. در ادامه مناسب ترين سيستمها جهت پي، اسكلت، سقف و ديوارها پيشنهاد مي شود. پايان بخش مقاله نيز نتيجه گيري و منابع مورد استفاده مي باشد.

2- سيستمهاي مختلف ساختماني
يك سيستم ساختماني مطلوب در مقياس كلان كشور بايستي اهداف زير را برآورده سازد:
- استفاده بهينه از سرمايه هاي كشور از جمله سيمان، خاك رس، فولاد، نيروي انساني، انرژي و زمان.
- استفاده از مصالح با دوام، سبك، مقاوم و استاندارد.
- افزايش سرعت و كاهش هزينه هاي ساخت.
- جلوگيري از تخريب محيط زيست انسانها شامل منابع آب و خاك، هوا، جنگلها و …
سيستمهاي مختلف ساختماني را به شرح زير مي توان طبقه بندي نمود:
۲-۱-سيستم صنعتي
۲-۱-۱- سنتي متداول
۲-۱-۲- سنتي متداول پيشرفته

۲-۲- سيستم نيمه صنعتي
۲-۲-۱- سبك و نيمه سنگين
۲-۲-۲- نيمه صنعتي سنگين

۲-۳-سيستم صنعتي
۲-۳-۱- سبك و نيمه سنگين
۲-۳-۲- سيستم صنعتي سنگين

عوامل موثر در مقايسه سيستمهاي مختلف ساختماني متعدد بوده و در اين مقاله ۲۰مورد عمده در نظر گرفته شده است. تعداد تخصصهاي مورد نياز، ماشين آلات، هزينه ها، سرعت اجرا، محدوديت ها، هماهنگي با معماري و محيط، مقاومت و دوام و ساير عوامل در مورد انواع سيستمها بررسي شده است.
پايين بودن سرعت اجراي كار، هدر رفتن مصالح، نياز به تخصصهاي متعدد، بالا بودن هزينه تمام شده ساختمان و عدم دوام و مقاومت كافي از جمله معايب روشهاي سنتي متداول است. عدم استقبال بخش خصوصي از سيستمهاي صنعتي و عدم توفيق كارخانجات بخش دولتي و نياز به سرمايه گذاري زياد و ماشين آلات سنگين و نيز دشواريهاي هماهنگي طراحي معماري و ساخت از معايب عمده سيستم هاي صنعتي سنگين در ايران است. نگارنده با توجه به بررسيهاي انجام شده روش نيمه صنعتي سنگين را براي ايران پيشنهاد مي كند.

/ 1 نظر / 38 بازدید
بوف كور

زندگي معناي مجهولي است که ناخواسته وبي اختياري وارد ان ميشوي وبي انتخاب واختياري باان وداع ميگوئي بي انکه خطي ازاين؛سرناخوانده؛: را تغييري دهي .واقعا چه بي احساي وبي وفاست اين معناي مجهول .دردهايش را به دوش مي کشي باخفت ها وذلت هايش سرميکني بي انکه روزنه اي ازمعناي خود رابرتوجلوه دهد.درعوض مرگحداقل شهامت ان دارد که پوزخندي به ان مجهول زند.لحظه مابين هستي ونيستي لحظه ورود به مرگ چه باشکوه ميتواند باشد. لحظه اي که پوزخند مرک نمايان ميشود چه حالي است وتو هرانچه بوده : دردها خوشي ها ولذائذي که چون خود افريدکارش(زندگي) مجهول واني است را ت مي کني وبراين پوزخند سجده مي کني